Ai đi bờ đắp một mình,
Phất phơ chéo áo giống hình phu quân.


Khảo dị:
Ai đi bờ đập một mình,
Phất phơ chéo áo giống hình lang quân.
[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]