Ai đi bờ đắp một mình
Phất phơ chéo áo giống hình phu quân


Khảo dị:
Ai đi bờ đập một mình
Phất phơ chéo áo giống hình lang quân
Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001