Vì chàng thiếp phải mò cua,
Những như thân thiếp thì mua mấy đồng.
Vì chàng thiếp phải long đong,
Những như thân thiếp cũng xong một bề.


Khảo dị:
Vì chàng thiếp phải bắt cua
Những như thân thiếp, thiếp mua ba đồng
Vì chàng thiếp phải long đong
Những như thân thiếp cũng xong một bề
Vì chàng thiếp phải bắt cua
Những như thân thiếp, thiếp mua ba đồng
Vì chàng nên phải mua mâm
Những như thân thiếp, bốc ngầm cũng xong
Vì chàng thiếp phải long đong
Những như thân thiếp cũng xong một bề
Vì chàng thiếp phải ngả mâm
Những như mình thiếp bốc ngầm trong niêu
Vì chàng những thuế cùng sưu
Những như mình thiếp một niêu cũng thừa
Vì chàng thiếp phải ngủ ngồi
Nghĩ như thân thiếp tìm nơi mà nằm
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004