Vì chàng thiếp phải mò cua,
Những như thân thiếp thì mua mấy đồng.
Vì chàng thiếp phải long đong,
Những như thân thiếp cũng xong một bề.


Khảo dị:
Vì chàng thiếp phải bắt cua,
Những như thân thiếp, thiếp mua ba đồng.
Vì chàng thiếp phải long đong,
Những như thân thiếp cũng xong một bề.
Vì chàng thiếp phải bắt cua,
Những như thân thiếp, thiếp mua ba đồng.
Vì chàng nên phải mua mâm,
Những như thân thiếp, bốc ngầm cũng xong
.
Vì chàng thiếp phải long đong,
Những như thân thiếp cũng xong một bề.
Vì chàng thiếp phải ngả mâm,
Những như mình thiếp bốc ngầm trong niêu.
Vì chàng những thuế cùng sưu,
Những như mình thiếp một niêu cũng thừa.
Vì chàng thiếp phải ngủ ngồi,
Nghĩ
như thân thiếp tìm nơi mà nằm.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
3. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975