Đồn đây có gái má đào,
Các Đằng đưa lại, anh hào tới đây.
Trước nhờ Nguyệt Lão xe dây,
Sắt cầm đưa lại đó đây một nhà.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004