27/05/2022 23:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đồn đây có gái má đào

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 11:21

 

Đồn đây có gái má đào,
Các Đằng đưa lại, anh hào tới đây.
Trước nhờ Nguyệt Lão xe dây,
Sắt cầm đưa lại đó đây một nhà.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đồn đây có gái má đào