Đôi ta chẳng mốt thì mai,
Chẳng trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001