Đôi ta đã kết lời nguyền,
Lên non em cũng lên dọi, xuống thuyền em cũng xuống theo.
Lên non em cũng lên theo,
Xuống thuyền em cũng ngồi leo mạn thuyền.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001