Đôi anh đi đôi bên đường,
Thấy em đi giữa hỏi nường đi đâu?
Thưa rằng: Em đi hái dâu,
Hai anh lại giở khăn trầu mời ăn.
- Em là con gái thanh tân,
Đường này vắng vẻ không ăn trầu người.
Hai anh mỉm miệng liền cười,
Con nhà có ý nghe lời mẹ cha.
Trầu ta lại bỏ túi ta,
Không ăn đùm lại, kẻo mà héo đi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001