Anh thương em từ thuở trồng cau
Cau lên chín lóng, ruộng đau chín từng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]