Anh thương em từ thuở trồng cau
Cau lên chín lóng, ruộng đau chín từng


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001