Gặp nhau đây là ngãi đá vàng,
Miếng trầu kết ngãi đa mang sự tình.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001