Gặp nhau đây là ngãi đá vàng,
Miếng trầu kết ngãi đa mang sự tình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]