Thương người dãi nắng dầm mưa,
Cho em cây đó, em đưa miếng trầu.
Trầu này đệm với vôi tầu,
Ăn dăm ba miếng kẻo rầu lòng em.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002