Đêm qua nằm ngủ nhà ngoài,
Em têm chục mốt, chục hai miếng trầu.
Chờ chàng chẳng thấy chàng đâu,
Để cau long hạt, để trầu long vôi.
Trầu long vôi, ắt là trầu nhạt,
Cau long hạt, ắt hẳn cau già.
Mình chẳng lấy ta ắt là mình thiệt,
Ta chẳng lấy mình ta biết lấy ai!


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001