- Trầu vàng còn để trong cơi
Anh kia đũa mốc chớ chòi mâm son

- Trầu vàng đâu mãi trong cơi
Sợ mai trầu héo, trầu ơi là trầu!


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006