- Trầu vàng còn để trong cơi,
Anh kia đũa mốc chớ chòi mâm son.
- Trầu vàng đâu mãi trong cơi,
Sợ mai trầu héo, trầu ơi là trầu!


Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975