Miếng trầu ăn nặng bằng chì,
Ăn rồi, em biết lấy gì đền ơn?
- Miếng trầu ăn nặng là bao,
Muốn cho đông liễu, tây đào là hơn.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975