Đêm nằm đặt lưng xuống chiếu
Nghe mấy lời thiết yếu em than
Mau mau trỗi dậy ruột gan đau từ hồi
Canh khuya anh thở vắn than dài
Vái xin Nguyệt Lão trúc mai một nhà
Chữ cận là gần, chữ viễn là xa
Anh với em cách trở tại mẹ cha không đành
Ngãi nhân nay đã gần thành
Mình về thưa lại phụ mẫu đành tôi ưng


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004