Đàn ông rộng miệng thì sang,
Đàn bà rộng miệng tan hoang cửa nhà.


Khảo dị:
Liền ông rộng miệng thì sang,
Liền bà rộng miệng toang hoang cửa nhà.
Đàn ông miệng rộng thì sang,
Đàn bà miệng rộng toang hoang cửa nhà.
Đàn ông rộng miệng thì sang,
Đàn bà rộng miệng phá hoang cửa nhà.
Đàn ông rộng miệng thì sang,
Đàn bà rộng miệng toang hoang cửa nhà.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001