Đàn bà thì phải nuôi heo,
Thời vận đương nghèo nuôi chẳng đặng trâu.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001