Đàn bà thì phải nuôi heo,
Thời vận đương nghèo nuôi chẳng đặng trâu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]