Đã sinh ra kiếp đàn ông,
Đèo cao núi thẳm, sông cùng quản chi.
Yêu nhau có ngại điều gì,
Non cao bể rộng ta thì cũng cam.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]