Đã sinh ra kiếp đàn ông,
Đèo cao núi thẳm, sông cùng quản chi.
Yêu nhau có ngại điều gì,
Non cao bể rộng ta thì cũng cam.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001