Ba đồng một mớ đàn ông,
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Ba trăm một vị đàn bà,
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi.


Khảo dị:
Ba đồng một chục đàn ông,
Ta bỏ vào lồng ta xách ta chơi.
Đàn ông năm bảy đàn ông,
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Đàn bà năm bảy đàn bà,
Đem bỏ ra chợ kiến tha nó về.
Nguồn:
1. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006
2. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
3. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001