Ba đồng một mớ đàn ông,
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Ba trăm một vị đàn bà,
Đem về mà trải chiếu hoa cho ngồi.


Khảo dị:
Ba đồng một chục đàn ông,
Ta bỏ vào lồng ta xách ta chơi.
Đàn ông năm bảy đàn ông,
Đem bỏ vào lồng cho kiến nó tha.
Đàn bà năm bảy đàn bà,
Đem bỏ ra chợ kiến tha nó về.
[Thông tin 3 nguồn tham khảo đã được ẩn]