Tắm thang lan a gội hương
Mặc tươi sáng a y thường
Bóng uốn lượn a đã đến
Sáng rực rỡ a vô cương
Bèn yên vui a nhà tẩm
Cùng nhật nguyệt a đồng quang
Áo ngũ sắc a ngồi long giá
Bay chu du a khắp bốn phương

Ngài huy hoàng a đã giáng
Bỗng vụt lên a lưng chừng
Xem Ký Châu a chưa đủ
Dạo bốn biển a khôn xong

Tưởng nhớ ngài a than thở
Lòng thổn thức a phập phồng

tửu tận tình do tại