Gió lành chừ ngày tốt
Hớn hở chừ đón ngài
Vỗ gươm dài chừ cán đeo ngọc
Ngọc lanh canh chừ ánh sáng ngời
Chiếu cỏ dao chừ trấn bằng ngọc
Sao chẳng cầm chừ cành quỳnh tươi
Bọc huệ chừ đổ nấu
Lót lan chừ mâm xôi
Rượu quế chừ dâng cúng
Rung trống chừ múa dùi
Khoan nhịp chừ dịu hát
Khèn đàn chừ hoà vui
Bóng mặc đẹp chừ múa dẻo
Hương đầy nhà chừ phơi phơi
Năm cung bậc chừ hợp điệu
Ngài hân hoan chừ tươi cười

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)