Các vị cùng ra đi săn ấy
Biết quân đi chẳng thấy ồn ào
Lòng tin quân tử dồi dào
Đại thành công ấy xiết bao chân tình!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.