Có người lưới thỏ hiên ngang,
Dời vào ngã chín để giăng lưới ra.
Vũ phu dáng điệu tài ba,
Giúp công hầu được hóa ra bạn lành.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.