Cây dâu chỗ thấp đẹp thay
Lá thì trơn bóng rậm dày tốt tươi
Gặp trang quân tử ấy rồi
Rằng sao lại chẳng thích vui toại lòng?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.