Xinh thay chỗ thấp cây dâu
Lá thì chen rậm một màu tốt tươi
Gặp trang quân tử ấy rồi
Thì lòng hớn hở thích vui dường nào

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.