Rợ Kinh Châu chúng bay ngu dại
Làm địch thù thống đại bang ta
Tướng quân Phương Thúc tuy già
Bày mưu định chước tài ba siêu quần
Tướng Phương Thúc, ba quân thống suất
Khảo tra tù và bắt rất đông
Binh xa điệp điệp trùng trùng
Đã nhiều mà lại hăng lòng đấu tranh
Khi uy vũ lôi đình chấn động
Phương tướng quân tài trọng đáng tin
Bắc phương rợ Địch an bình
Thảy đều khiếp phục, rợ Kinh Châu này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.