Rau khỉ nọ ta đi lặt hái
Khẩn hai năm ruộng ấy, đến nơi
Đến vùng mới khẩn năm rồi
Tướng quân Phương Thúc đến thời duyệt qua
Xe binh nhiều đến ba ngàn chiếc
Binh sĩ đông đặc biệt tập tành
Tướng quân Phương Thúc thống binh
Đi xe bốn ngựa kỳ xanh đen này
Có thứ tự thuần bày bốn ngựa
Binh xa sơn màu lửa chói hồng
Ống tên, phủ đệm tre bông
Ngựa dai, hàm thiếc, buông thòng đầu cương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.