Xem con chuột có da kia đó,
Thì người sao chẳng có lễ nghi ?
Người mà chẳng có lễ nghi,
Tại sao mà chẳng chết đi cho rồi ?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.