Trái phù dĩ hái rồi lại hái,
Vạt áo ta túm lại đựng chung.
Hái rồi lại hái cho xong.
Túm rồi ta lại buộc vòng thắt lưng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.