Tướng Cát Phủ hân hoan yến tiệc
Phúc lộc thì hưởng thiệt đủ đầy
Từ xa đất Hạo về đây
Trải qua đằng đẵng bao ngày dài ghê
Ta thết đãi bạn bè ăn uống
Gỏi lý ngư, biết nướng cỗ đầy
Khách thì hỏi có nào sao?
Có Trương Trọng bực thảo ngay, bạn hiền

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.