Xe binh đã chỉnh yên toàn mỹ
Như xe hiên xe trí vững vàng
Mạnh hùng bốn ngựa sắp hàng
Đã dư mạnh mẹ lại càng luyện tinh
Ta hãy kíp đi bình lũ giặc
Đuổi chúng ra khỏi đất Thái Nguyên
Vũ văn Cát Phủ vẹn tuyền
Làm gương muôn nước trị yên sơn hà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.