Thân to dài bốn con ngựa đực
Lớn to thay rất mực hiên ngang
Hãy đi đánh rợ Bắc phương
Dâng lên thiên tử phi thường chiến công
Đã cung kính uy hùng tướng suý
Để sung vào vũ bị chiến chinh
Sung vào vũ bị quân binh
Dẹp tan quận rợ an lành nước vua

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.