Chiếc cung đỏ gỡ dây xong
Ta liền bọc lại ở trong bao rồi
Có đây khách tốt bao người
Trong lòng ta thật thích vui dạt dào
Trống chuông khuya đánh xôn xao
Chung vui thù tạc chư hầu buổi mai

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.