Lá biếc điểm xen bốn sắc hoa,
Mỗi hoa mỗi vị niệm Di Đà.
Chớ nghi Tịnh độ đường xa cách,
Mưa phới người về tựa nước sa!


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)