Xem khắp kinh văn với luật nghi,
Nơi nơi đều khuyến niệm A Di.
Một câu tiêu hết muôn đời nghiệp,
Hà huống nhiều năm mãi tụng trì?


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)