Nhìn gẫm đường trần đầy khổ nhọc
Lòng tưởng Tây Phương cõi Thiên Trúc
Đầu non trăng sáng tiếng chuông ngân
Canh khuya cầm quyển Lăng Nghiêm đọc.


Nguồn: Niệm Phật thập yếu, Thích Thiền Tâm, NXB Tôn giáo, 2009