Chuông chiều trống sớm giục ngày qua,
Lần lữa hoa dung thấy kém già!
Tóc bạc răng long đừng ngớ ngẩn,
Diêm Vương tin gởi biết chăng mà.


Nguồn: Những điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)