Cõi lành câu Phật kết nhân duyên,
Hai sáu thời gian giữ hiện tiền.
Mỗi xuống hoàng hôn thêm hướng niệm,
Xa theo trời lặn đến Tây thiên.
Di Đà tay báu xin xoa đảnh,
Bồ tát thân vàng nguyện hoá duyên.
Chẳng mượn bào thai thành chất huyễn,
Quê xưa đà sẵn ngọc trì liên.


Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)