Tạm từ bục giảng lên yên,
Vội vàng hoa liễu đang tàn sắc xuân.
Lệnh vua đâu chọn bắc nam,
Thày trò đi ở khó an tấm lòng.
Gió im trúc lặng đàn chùng,
Mưa qua sáo lạnh mai sông thẫn thờ.
Đồ sơn, Mai thuỷ bơi đùa,
Nghi, Vu vẫn tưởng như là thời qua!

tửu tận tình do tại