Sinh nhai hẽm núi buồn rắn hổ,
Rừng trúc nhìn lên vượn bỡn đầu.
Đừng nói rằng xa ngoài ải Quỷ,
Năm mươi ba trạm đó Hoàng Châu.

tửu tận tình do tại