Ông thường kể chuyện
Đánh trận Điện Biên
Quân ta thắng lớn
Giữa mùa hoa ban

Hồng Cúm, Him Lam,
Mường Thanh, Bản Kéo...
Dưới tầm đạn réo
Giặc chui ra hàng

Cờ đỏ sao vàng
Cắm trên hầm giặc
Núi rừng Tây Bắc
Rung chuyển địa cầu...

Mấy chục năm sau
Ông em vẫn khoẻ
Đại bác ầm vang
Trong từng lời kể!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]