- Trọc gì?
- Trọc đầu.
- Đầu gì?
- Đầu tàu.
- Tàu gì?
- Tàu hoả.
- Hoả gì?
- Hoả tốc.
- Tốc gì?
- Tốc hành.
- Hành gì?
- Hành củ.
- Củ gì?
- Củ khoai.
- Khoai gì?
- Khoai lang.
- Lang gì?
- Lang trọc.
- Trọc gì?
- Trọc đầu...