Kìa ai tỉnh, kìa ai say,
Kìa ai ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Khoan khoan xin hãy dừng tay lại,
Chớ mó hang hùm nữa mất tay.


(Theo bản khắc 1914)

Tựa đề: Xướng hoạ với quan Tế tửu họ Phạm, bài 2.

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Cợt ông Chiêu Hổ

Anh đồ tỉnh, anh đồ say,
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Này này chị bảo cho mà biết,
Ấy chốn
hang hùm chớ mó tay.
- Bản Quốc văn tùng ký
Tặng ông Chiêu Hổ

Anh đồ tỉnh hay anh đồ say,
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Này này chị bảo cho mà biết,
Ấy chốn
hang hùm chớ mó tay.
- Bản Xuân Hương thi sao
Xuân Hương xướng vận

Cớ sao tỉnh rượu lại sao say,
Cớ sao ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Khoan khoan xin hãy dừng tay lại,
Chớ mó hang hùm nó cắn tay.
- Bản Tạp thảo tập
Xuân Hương xướng vận

Cớ sao tỉnh tỉnh lại sao say,
Cớ sao ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Khoan khoan xin hãy dừng tay lại,
Chớ mó hang hùm nó cắn tay.
- Bản Liệt truyện thi ngâm
Vịnh hý nữ (Vịnh người trêu gái)

Say hay tỉnh, tỉnh hay say,
Trêu hoa ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Dịch lại gần đây cho chị bảo,
Những chốn
hang hùm chớ mó tay.

Bài hoạ của họ Phạm

- Bản khắc 1914
Phạm hoạ

Nào ai tỉnh nào ai say,
Nào ai ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Ví dầu hang chẳng cho ai mó,
Sao có hùm con bỗng trốc tay.
- Bản khắc 1922
Chiêu hoạ

Này ông tỉnh, này ông say,
Này ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Hang hùm ví bẵng không người mó,
Sao có hùm con bỗng trót tay.
- Bản Quốc văn tùng ký
Chiêu Hổ đáp lại

Ừ thời ông tỉnh ừ ông say,
Ừ ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Hang hùm ví bẵng không tay mó,
Sao có hùm con bỗng trốc tay.
- Bản Xuân Hương thi sao
Quan Chiêu hoạ vận

Nào ai tỉnh rượu nào ai say,
Nào ai ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Ví dầu nguyệt chẳng cho ai mó,
Sao có con hùm bỗng trốc tay.
- Bản Tạp thảo tập
Chiêu Hổ hoạ vận

Nào ai tỉnh rượu nào ai say,
Nào ai ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
khiến hang hùm không kẻ mó,
Lấy đâu hùm nhỏ bỗng trên tay.
- Bản Liệt truyện thi ngâm
Hoàng giáp Hoằng Bộ hoạ nguyên vận

Chẳng tỉnh như mà cũng chẳng say,
Chơi đêm không sướng phải chơi ngày.
Hang hùm ví chẳng tay người mó,
Sao có hùm con bỗng tay.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008