24/09/2023 02:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dữ Phạm tế tửu xướng hoạ, kỳ nhị

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 12:31

 

Kìa ai tỉnh, kìa ai say,
Kìa ai ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Khoan khoan xin hãy dừng tay lại,
Chớ mó hang hùm nữa mất tay.
(Theo bản khắc 1914)

Tựa đề: Xướng hoạ với quan Tế tửu họ Phạm, bài 2.

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Cợt ông Chiêu Hổ

Anh đồ tỉnh, anh đồ say,
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Này này chị bảo cho mà biết,
Ấy chốn hang hùm chớ mó tay.
- Bản Quốc văn tùng ký
Tặng ông Chiêu Hổ

Anh đồ tỉnh hay anh đồ say,
Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Này này chị bảo cho mà biết,
Ấy chốn hang hùm chớ mó tay.
- Bản Xuân Hương thi sao
Xuân Hương xướng vận

Cớ sao tỉnh rượu lại sao say,
Cớ sao ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Khoan khoan xin hãy dừng tay lại,
Chớ mó hang hùm nó cắn tay.
- Bản Tạp thảo tập
Xuân Hương xướng vận

Cớ sao tỉnh tỉnh lại sao say,
Cớ sao ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Khoan khoan xin hãy dừng tay lại,
Chớ mó hang hùm nó cắn tay.
- Bản Liệt truyện thi ngâm
Vịnh hý nữ (Vịnh người trêu gái)

Say hay tỉnh, tỉnh hay say,
Trêu hoa ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Dịch lại gần đây cho chị bảo,
Những chốn hang hùm chớ mó tay.

Bài hoạ của họ Phạm

- Bản khắc 1914
Phạm hoạ

Nào ai tỉnh nào ai say,
Nào ai ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Ví dầu hang chẳng cho ai mó,
Sao có hùm con bỗng trốc tay.
- Bản khắc 1922
Chiêu hoạ

Nào ai tỉnh nào aiNày ông tỉnh, này ông say,
Nào aiNày ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Ví dầu hang chẳng cho aiHang hùm ví bẵng không người mó,
Sao có hùm con bỗng trốctrót tay.
- Bản Quốc văn tùng ký
Chiêu Hổ đáp lại

Nào aiỪ thời ông tỉnh nào aiừ ông say,
Nào aiỪ ông ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Ví dầu hang chẳng cho aiHang hùm ví bẵng không tay mó,
Sao có hùm con bỗng trốc tay.
- Bản Xuân Hương thi sao
Quan Chiêu hoạ vận

Nào ai tỉnh rượu nào ai say,
Nào ai ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
Ví dầu hangnguyệt chẳng cho ai mó,
Sao có con hùm conbỗng trốc tay.
- Bản Tạp thảo tập
Chiêu Hổ hoạ vận

Nào ai tỉnh rượu nào ai say,
Nào ai ghẹo nguyệt giữa ban ngày.
dầukhiến hang chẳng cho aihùm không kẻ mó,
Sao cóLấy đâu hùm connhỏ bỗng trốctrên tay.
- Bản Liệt truyện thi ngâm
Hoàng giáp Hoằng Bộ hoạ nguyên vận

Nào aiChẳng tỉnh nào ainhư mà cũng chẳng say,
Nào ai ghẹo nguyệt giữa banChơi đêm không sướng phải chơi ngày.
Ví dầu hangHang hùm ví chẳng cho aitay người mó,
Sao có hùm con bỗng trốc tay.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Dữ Phạm tế tửu xướng hoạ, kỳ nhị