Bà già đã tám mươi hai,
Ngồi trong quan tài hát ví thợ sơn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)