Sự này căn cớ bởi vì đâu?
Cái cắng sao mà bỗng đánh nhau.
Vác gậy bà dằn phang dưới gối,
Vớ đùi ông huýnh giáng lên đầu.
Cha căng mất vía bon lên trước,
Chú kiết kinh hồn lẩn lại sau.
Một chốc may mà mưa lại tạnh,
Vì rằng đi chữa có bồ câu.


Cắng là một loại chim bồ câu.

Khảo dị:
- Tiêu đề: Vừa mưa vừa nắng ông cắng đánh nhau; Cái cắng đánh nhau
- Câu 2: Ông cắng sao mà lại đánh nhau
- Câu 3, 4: Giật gậy bà dằn gieo xuống gối; Dương tay ông kểnh đạp lên đầu
- Câu 7: Một chốc nắng rồi, mưa lại tạnh

Nguồn: L’œuvre de la poétesse vietnammienne Hồ Xuân Hương, Maurice Durand, Paris, 1968. Sách dựa theo các tác phẩm:
1. Hồ Xuân Hương, tác phẩm, thân thế và văn tài, Imprimerie Aspar, Saigon, 1937
2. Hồ Xuân Hương thi tập, Xuân Lan