-LỎNG GỐI
(Tặng các Thi hữu đau đầu gối)

Đàn ông lỏng gối... chuyện bình thường
Thấy anh xích xụi cũng tsương tsương
Một đèo Ba Dội đà ngư ngất
Thêm Hang Cắc Cớ phải thê lương

Phe ta đồng cảm toàn quân tử
Hiền nhân mà lại thua dài dài
Dẫu gậy quân mình là có thật
Gối long… sao chán thế… em ơi!...


Thiềng Đức - 15/5/2003
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du