Đau bụng thời uống nước sông,
Đau mắt lấy nhựa xương rồng mà tra.
Nhức đầu lấy búa mà pha,
Nhược bằng chẳng khỏi thanh la với cồng.


Khảo dị:
Đau bụng thì uống nước sông,
Đau mắt lấy nhựa xương rồng mà bôi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001