Đứng tréo trông ra cảnh hắt heo,
Đường đi thiên thẹo quán cheo leo.
Lợp lều mái cỏ tranh xơ xác,
Xỏ kẽ kèo tre đốt khẳng kheo.
Ba chạc cây xanh hình uốn éo,
Một dòng nước biếc cỏ lèo tèo.
Thú vui quên cả niềm lo cũ,
Kìa cái diều ai gió lộn lèo.


(Theo bản khắc 1922)

Khảo dị:

- Bản Quốc văn tùng ký
Tức cảnh

Đứng tréo trông ra cảnh hắt heo,
Đường đi thiên thẹo quán leo teo.
Lợp lều mái cỏ tranh xơ xác,
Xỏ kẽ kèo tre đốt khẳng kheo.
Ba chạc cây xanh hình uốn éo,
Một dòng nước biếc cỏ lèo tèo.
Thú vui quên cả niềm lo cũ,
Kìa cái diều ai gió lộn lèo.
- Bản Xuân Hương thi sao
Hựu vịnh (Lại vịnh, tức bài vịnh thứ hai sau bài Vịnh ba đèo)

Đứng tréo trông lối rậm rèo,
Đường đi thiên thẹo quán xiêu ngheo.
Lợp lều mái cỏ tranh xơ xác,
Xỏ lỗ kèo tre đốt khẳng kheo.
Ba gạc thế cây hình uốn éo,
Một vùng nước giếng cỏ lèo tèo.
Thú vui quyến hết đường lo cũ,
Kìa cái diều ai lộn lèo.
- Bản Tạp thảo tập

Hựu vịnh (Lại vịnh, tức bài vịnh thứ hai sau bài Vịnh ba đèo)

Đứng tréo trông lối rậm rèo,
Đường đi thiên thẹo quán xiêu ngheo.
Lợp lều mái cỏ tranh xơ xác,
Xỏ lỗ kèo tre đốt khẳng kheo.
Ba gạc thế cây hình uốn éo,
Một vùng nước giếng cỏ lèo tèo.
Thú vui quên hết đường lo cũ,
Kìa cái diều ai lộn lèo.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008