Ông này mê gái, thực là mê,
Thím khách già kia cũng gớm ghê.
Mới hỏi ra chừng chê bạc ít,
Gần cheo toan sự trả cau về.
Mấy kỳ văn khó sao làm được?
Một sợi tơ hồng chẳng biết vê...
Lo việc ai bằng ông bạn Bát,
Cũng còn nhăn nhó sự nhiêu khê.


Nguồn: Thơ văn Trần Tế Xương, tr. 86, NXB Văn Học, 2010