Nghe nói Trường Thành dài vạn dặm,
Nối từ Đông hải tới Tân Cương.
Hàng bao nhiêu triệu người lao động,
Xây đắp thành này trấn một phương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.